Πιστοποιητικό Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων
5 Ιανουαρίου 2017
Ορθές Γεωργικές Πρακτικές για τη χρήση αζωτούχων λιπασμάτων
10 Ιανουαρίου 2017

Η συνδρομή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην υλοποίηση του ΠΑΑ 2014-2020

Με σκοπό την επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 αλλά και την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των χρηματοδοτικών του πόρων σημαντικές αρμοδιότητες έχουν εκχωρηθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προς τις Περιφέρειες.

Σε πρώτη φάση έχουν εκχωρηθεί στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αρμοδιότητες για την υλοποίηση αναπτυξιακών παρεμβάσεων στον αγροτικό τομέα ύψους 66,6 εκ € (επί συνόλου 800 εκ € που εκχωρούνται σε όλες τις Περιφέρειες).

Ποιες δράσεις αφορά η εκχώρηση;

Α) Δράσεις που αφορούν ιδιωτικούς φορείς

 • Σχέδια Βελτίωσης (Υπομέτρο 4.1)
 • Νέοι Γεωργοί (Υπομέτρο 6.1)
 • Εκκίνηση επιχειρήσεων για μη γεωργικές δραστηριότητες σε αγροτικές περιοχές (Υπομέτρο 6.3)
 • Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων (Υπομέτρο 4.2) μέχρι ύψους 600.000 €
 • Ανάπτυξη μικρών εκμεταλλεύσεων (Υπομέτρο 6.3)
 • Σύσταση και λειτουργία συνεργατικών σχηματισμών (Υπομέτρο 16.1)
 • Βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού και τοπικές αγορές (Υπομέτρο 16.4)

Β) Δράσεις που αφορούν δημόσιους φορείς

 • Αγροτική οδοποιία (Δράση 4.3.4)
 • Δασική οδοποιία (Δράση 4.3.3)
 • Εγγειοβελτιωτικά έργα (Δράση 4.3.1) ύψους μέχρι 2,2 εκ €
 • Αναδασμοί (Δράση 4.3.2)

Γ) Δράσεις που αφορούν δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στις περιοχές εφαρμογής τοπικών προγραμμάτων LEADER

 

Τι σημαίνει στην πράξη η εκχώρηση;

Η εκχώρηση ουσιαστικά σημαίνει ότι σημαντικά στάδια της διαδικασίας διαχείρισης των δράσεων θα υλοποιηθούν από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας. Πιο συγκεκριμένα και όσον αφορά στις περιπτώσεις των ιδιωτικών επενδύσεων:

 • Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας έχει την αρμοδιότητα για την έκδοση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την ενημέρωση των εν δυνάμει δικαιούχων και την έκδοση της απόφασης έγκρισης χρηματοδότησης όσων επιλεγούν και,
 • Οι ΔΑΟΚ των Περιφερειακών Ενοτήτων έχουν την αρμοδιότητα να παραλαμβάνουν και να αξιολογούν τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων και να παρακολουθούν/ελέγχουν την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων