ΝΕΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ 2016 – Παράταση στις προθεσμίες υποβολής φακέλων υποψηφιότητας
3 Ιανουαρίου 2017
Ενστάσεις για την εξισωτική αποζημίωση 2016
4 Ιανουαρίου 2017

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020: Μια πρώτη προσέγγιση

?????????????????????????????????????????????????????????

 

Έχουν περάσει τρία χρόνια περίπου από τότε που άρχισαν να κυκλοφορούν δελτία τύπου, ανακοινώσεις, δημοσιεύματα και να γίνονται συζητήσεις για τις δυνατότητες χρηματοδότησης ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων από το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Το ΠΑΑ 2014-2020 όπως και όλα τα προηγούμενα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης από τη δεκαετία τα ’90 δεν είναι τίποτα άλλο παρά εργαλεία που σχεδιάζονται με βάση τις απαιτήσεις των Κανονισμών της ΕΕ και τις εθνικές ανάγκες & προτεραιότητες με σκοπό την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα και της υπαίθρου γενικότερα.

Έχοντας υπόψη τις χρονοβόρες διαδικασίες σύνταξης και έγκρισης του Προγράμματος από την ΕΕ αλλά και τις ενέργειες που απαιτούνται σε εθνικό επίπεδο για την ενεργοποίηση των δράσεων του, η ουσιαστική έναρξη του ΠΑΑ τοποθετείται χρονικά εντός του 2016, οπότε και αναμένονται οι πρώτες σημαντικές προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων έργων προς χρηματοδότηση

Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να σχηματίσουν μια γενική εικόνα για το ΠΑΑ στις επόμενες παραγράφους παρουσιάζονται ορισμένες βασικές πληροφορίες για αυτό, και σταδιακά θα αναρτώνται λεπτομερείς πληροφορίες για τις επιμέρους δράσεις  που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τους δυνητικούς δικαιούχους του Δήμου Λαμιέων.

Τι επιδιώκεται με το ΠΑΑ

Οι στρατηγικές προτεραιότητες που επιδιώκονται μέσω του ΠΑΑ 2014-2020 είναι:

 • Να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα & η παραγωγικότητα του πρωτογενή τομέα
 • Να αναβαθμιστεί το ανθρώπινο δυναμικό του γεωργικού τομέα και να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα στον αγροτικό χώρο
 • Να ενισχυθεί η αξία των εγχώριων αγροτικών προϊόντων
 • Να περιοριστούν οι πιέσεις στο περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους
 • Να ενισχυθεί ο κοινωνικός ιστός στις αγροτικές περιοχές

Για την επίτευξη των παραπάνω θα αξιοποιηθούν συνολικά πόροι της τάξης των 6 δις € εκ των οποίων τα 4,7 δις € είναι η κοινοτική χρηματοδότηση και τα υπόλοιπα εθνική και ιδιωτική συμμετοχή

Ομάδες δράσεων

Το σύνολο των δράσεων που συνθέτουν το ΠΑΑ 2014-2020 οργανώνονται γύρω από 16 Μέτρα και μπορούν να ομαδοποιηθούν σε πέντε ομάδες ως ακολούθως

 • Ιδιωτικές επενδύσεις στο γεωργικό και δασικό τομέα
 • Δημόσιες επενδύσεις στο γεωργικό και δασικό τομέα
 • Ιδιωτικές και Δημόσιες επενδύσεις εκτός πρωτογενή τομέα
 • Δράσεις για την προστασία του γεωργικού περιβάλλοντος, της παραγωγής και του αγροτικού εισοδήματος
 • Δομές υποστήριξης του αγροτικού και δασικού τομέα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις που περιλαμβάνονται στην κάθε ομάδα δείτε εδώ

Ποιοι φορείς εμπλέκονται

Στην υλοποίηση του ΠΑΑ2014-2020 εμπλέκονται διάφοροι φορείς με συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται

 • Η Διαχειριστική Αρχή η οποία έχει την ευθύνη για τη διαχείριση και εφαρμογή του προγράμματος
 • Ο Οργανισμός Πληρωμών ο οποίος είναι υπεύθυνος για την καταβολή των πληρωμών προς τους ωφελούμενους μετά τον έλεγχο των δαπανών
 • Οι Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης όπως η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του ΠΑΑ, διάφορες Κεντρικές Υπηρεσίες και εποπτευόμενοι φορείς του ΥπΑΑΤ και οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των 13 Περιφερειών στις οποίες εκχωρείται ένα σημαντικό τμήμα του προϋπολογισμού του ΠΑΑ
 • Οι Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) με πεδίο δράσης συγκεκριμένες περιοχές της χώρας όπου θα εφαρμοστεί τοπικό πρόγραμμα LEADER/CLLD

Γενική Διαδικασία Συμμετοχής

Ανεξάρτητα από τον τύπο της δραστηριότητας (αν πρόκειται δηλαδή για δημόσια ή ιδιωτική επένδυση εντός ή εκτός πρωτογενή τομέα) το περίγραμμα της διαδικασίας που ακολουθείται για τη χρηματοδότηση της υλοποίησης ενός έργου είναι το ίδιο. Ειδικότερα τα στάδια που ακολουθούνται είναι

 • Προκήρυξη της Δράσης. Η προκήρυξη ή η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος απευθύνεται στους δυνητικούς δικαιούχους της κατά περίπτωση δράσης. Η προκήρυξη συνήθως ορίζει τον προϋπολογισμό της Δράσης που είναι διαθέσιμος, το χρόνο μέχρι τον οποίο μπορούν να υποβληθούν προτάσεις και τις κατά περίπτωση λεπτομέρειες (π.χ. τα κριτήρια που πρέπει να πληροί ο δυνητικός δικαιούχος ή το έργο, το ποσοστό χρηματοδότησης, τις διαδικασίες για την υλοποίηση του έργου και την καταβολή των πληρωμών, τους σχετικούς ελέγχους κλπ)
 • Επιλογή δικαιούχων –έργων. Κατά το στάδιο αυτό ελέγχονται και αξιολογούνται οι προτάσεις όσων έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να χρηματοδοτηθούν για την υλοποίηση ενός έργου/επένδυσης. Η διαδικασία ελέγχου/αξιολόγησης μπορεί να παρουσιάσει σημαντικές χρονικές διακυμάνσεις μέχρι να ολοκληρωθεί η οποία εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από το ενδιαφέρον που εκδηλώνεται
 • Ένταξη έργων. Στο στάδιο αυτό εκδίδεται απόφαση η οποία ενέχει τη θέση σύμβασης και στην οποία ορίζεται ότι ένας συγκεκριμένος δικαιούχος αναλαμβάνει τη δέσμευση να εκτελέσει το έργο το οποίο είχε προτείνει και εγκρίθηκε κατά το στάδιο της αξιολόγησης
 • Υλοποίηση-Πληρωμή. Στο στάδιο αυτό ο δικαιούχος υλοποιεί το έργο το οποίο έχει δεσμευτεί και στη συνέχεια με βάση τους ελέγχους των δαπανών και του φυσικού αντικειμένου που διεξάγονται από τις αρμόδιες αρχές λαμβάνει την αναλογούσα ενίσχυση. Σημειώνεται ότι οι πληρωμές μπορεί να είναι σταδιακές ενώ σε ορισμένες δράσεις –μέτρα υπάρχει και η δυνατότητα λήψης προκαταβολής.