Μελισσοκομικό βιβλιάριο
Μελισσοκομικό βιβλιάριο – Με ποια διαδικασία εκδίδεται
21 Απριλίου 2020
Εισαγωγή καινοτομιών στον αγροτικό τομέα μέσω Επιχειρησιακών Ομάδων
25 Απριλίου 2020

Νέες άδειες φύτευσης αμπελώνων – Οδηγίες για την υποβολή αίτησης

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για νέες άδειες φύτευσης αμπελώνων με οινοποιήσιμες ποικιλίες. Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε πριν λίγες ημέρες οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους μέχρι και την 10/5/2020.

Η κατανομή των αδειών, όπως και τα προηγούμενα χρόνια θα γίνει σε Περιφερειακό επίπεδο.

Για να είναι επιλέξιμη η αίτηση για νέες αμπελοφυτεύσεις θα πρέπει ο αιτών να διαθέτει αγροτεμάχιο/α έκτασης τουλάχιστον ίσης με την έκταση που αιτείται.

Η αιτούμενη άδεια θα πρέπει να αφορά σε ένα ή περισσότερα αγροτεμάχια (ιδιόκτητα ή ενοικιαζόμενα με διάρκεια άνω των 7 ετών). Ως ελάχιστη αιτούμενη έκταση ανά αγροτεμάχιο ορίζεται το ένα (1) στρέμμα.

Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν ηλεκτρονικά θα τύχουν βαθμολόγησης βάσει πέντε κριτηρίων.

Τα κριτήρια βαθμολόγησης

1ο κριτήριο: Εξετάζεται η ηλικία και η προηγούμενη ενασχόληση του αιτούντος με τη γεωργία. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που φυτεύουν οινοποιήσιμα αμπέλια για πρώτη φορά και εγκαθίστανται ως αρχηγοί της εκμετάλλευσης (νεοεισερχόμενοι)  θεωρείται ότι συμμορφώνονται ως προς το κριτήριο.

2ο κριτήριο: Εξετάζεται η συμβολή του αμπελώνα στη διατήρηση του περιβάλλοντος μέσω εφαρμογής των κανόνων βιολογικής παραγωγής ή εθνικών συστημάτων πιστοποίησης για ολοκληρωμένη διαχείριση (Agro 2) στην έκταση που προορίζεται για νέα φύτευση

3ο κριτήριο: Εκτάσεις που αντιμετωπίζουν φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισμούς. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Υπουργική Απόφαση οι αιτήσεις για νέες αμπελοφυτεύσεις στη Φθιώτιδα μπορούν να λάβουν βαθμό στο συγκεκριμένο κριτήριο μόνο αν αφορούν εκτάσεις που βρίσκονται σε υψόμετρο > 500 μέτρων

4ο κριτήριο: Μέγεθος εκμετάλλευσης. Στόχος του κριτηρίου είναι να ενισχυθεί η διεύρυνση των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων. Στο πλαίσιο αυτό για την περιοχή του Δήμου ….. έχει οριστεί ότι:

 • εκμεταλλεύσεις με μέγεθος μεγαλύτερο από 75 στρέμματα λαμβάνουν τη μέγιστη βαθμολογία.
 • εκμεταλλεύσεις με μέγεθος μεταξύ 50 και 75 στρεμμάτων λαμβάνουν το 70% της μέγιστης βαθμολογίας

5ο κριτήριο: Προηγούμενη συμπεριφορά του παραγωγού. Εξετάζεται αν  παραγωγός είχε αμπελουργικές εκτάσεις χωρίς άδεια ή χωρίς δικαίωμα φύτευσης.

 

Δικαιολογητικά

Η αίτηση είναι αποδεκτή όταν σε αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την κάλυψη των κριτηρίων επιλεξιμότητας. Τα δικαιολογητικά είναι:

 • Φωτοτυπία ταυτότητας (δύο όψεις)
 • Φωτοτυπία πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος
 • Τίτλοι ιδιοκτησίας
  • Για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια:
   • Συμβόλαια αγοράς νομίμως μεταγραμμένα,
   • Αποδοχή κληρονομιάς,
   • Αποδεικτικά δωρεάς ακινήτων,
   • Κτήση με προσκύρωση,
   • Με δικαστική απόφαση απονομή κυριότητας,
   • Κληρονομητήριο.
   • Σε εξαιρετικές περιπτώσεις Ε9 (με υπεύθυνη δήλωση ότι τα στοιχεία του Ε9 είναι αληθή και ακριβή).
  • Για τα μη ιδιόκτητα αγροτεμάχια: συμβολαιογραφικά έγγραφα, ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης (ενοικιαστήρια) σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή χρησιδάνεια.

 

Η χορήγηση των αδειών θα γίνει μετά την ολοκλήρωση των σχετικών ελέγχων. Ειδικότερα οι άδειες:

 • θα χορηγηθούν μέχρι την 1 Αυγούστου 2020,
 • θα έχουν ισχύ μέχρι τρία έτη και
 • μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από τον αιτούντα.

Στην περίπτωση που παρέλθει η τριετία και δεν χρησιμοποιηθούν  οι άδειες δηλαδή δεν έχουν πραγματοποιηθεί οι φυτεύσεις τότε οι δικαιούχοι υπόκεινται σε αποκλεισμό υποβολής νέας αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης για άδεια νέας φύτευσης για τα πέντε επόμενα ημερολογιακά έτη.