Ορθές Γεωργικές Πρακτικές για τη χρήση αζωτούχων λιπασμάτων
10 Ιανουαρίου 2017
Δηλώσεις ζημιών από τον παγετό
14 Ιανουαρίου 2017

Ενημέρωση κοινού για τον κίνδυνο έκθεσης στο ψεκαστικό νέφος

Στο πλαίσιο εφαρμογής του ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων ενημερώνονται οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων ότι οφείλουν να ενημερώνουν εγγράφως 48 ώρες πριν από τον ψεκασμό τους κατοίκους, τους επαγγελματίες, τους εργαζόμενους και τους μόνιμους επισκέπτες της περιοχής για το ενδεχόμενο μετακίνησης του ψεκαστικού νέφους και της έκθεσής τους σε αυτό.

Στην περίπτωση που μόνο περαστικοί ενδέχεται να εκτεθούν στο ψεκαστικό νέφος η ενημέρωση γίνεται πριν από την έναρξη του ψεκασμού

Για την ενημέρωση αυτή έχει σχεδιαστεί από του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σχετικό έντυπο το οποίο οι επαγγελματίες χρήστες αφού το συμπληρώσουν έχουν την ευθύνη να το αναρτήσουν στις εισόδους κάθε οικήματος ή επαγγελματικού χώρου ή να το επιδώσουν στου κατοίκους της περιοχής που ενδέχεται να μετακινηθεί το ψεκαστικό νέφος καθώς και σε σταθερά σημεία ή κινητά (π.χ. κολώνες, πάσσαλοι ) για την ενημέρωση των περαστικών

Το έντυπο μπορείτε να το εκτυπώσετε από τον ακόλουθο σύνδεσμο