αγροτική εκμετάλλευση
Ένα άγνωστο αλλά πολύτιμο εργαλείο διαχείρισης και ελέγχου της αγροτικής εκμετάλλευσης
17 Απριλίου 2020
Νέες άδειες φύτευσης αμπελώνων – Οδηγίες για την υποβολή αίτησης
21 Απριλίου 2020

Μελισσοκομικό βιβλιάριο – Με ποια διαδικασία εκδίδεται

Οι μελισσοκόμοι που έχουν στην κατοχή τους 10 ή περισσότερα μελισσοσμήνη υποχρεούνται να έχουν θεωρημένο Μελισσοκομικό Βιβλιάριο από τη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας τους. Επιπλέον υποχρεούνται

  • να έχουν σημάνει τις κυψέλες τους με τον ειδικό κωδικό που τους έχει δοθεί από τη ΔΑΟΚ. Η σήμανση γίνεται με πυροσφραγίδα.
  • να δηλώνουν στη ΔΑΟΚ οποιαδήποτε μεταβολή (αύξηση ή μείωση) μεγαλύτερη ή ίση του 10% του αριθμού των μελλισοσμηνών. Η δήλωση πρέπει να γίνεται εντός 15 ημερών από τη μεταβολή και να συνοδεύεται από τα αντίστοιχα παραστατικά.

Τα παραπάνω αποτελούν βασικές διοικητικές υποχρεώσεις για όσους ασχολούνται ή ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με τη μελισσοκομία ως κύρια ή συμπληρωματική δραστηριότητα για την ενίσχυση του εισοδήματός τους.

Για την απόκτηση του Μελισσοκομικού βιβλιαρίου ο ενδιαφερόμενος μελισσοκόμος υποβάλλει στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του σχετική αίτηση την οποία συνοδεύει με:

  • Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφει ότι τα στοιχεία που δηλώνει είναι ακριβή
  • Δύο πρόσφατες φωτογραφίες
  • Αποδεικτικά στοιχεία απόκτησης των μελισσοσμηνών (π.χ. αποδείξεις αγοράς κυψελών)
  • Βεβαίωση από τον Μελισσοκομικό Σύλλογο ότι έχει στην κατοχή του μελισσοσμήνη. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει Μελισσοκομικός Σύλλογος χρειάζεται βεβαίωση από αγροτικό σύλλογο της περιοχής της μόνιμης κατοικίας του.

Το Μελισσοκομικό βιβλιάριο χορηγείται από τη ΔΑΟΚ κατόπιν επιτόπιου ελέγχου που διεξάγει. Κατά τον έλεγχο αυτό η ΔΑΟΚ επιβεβαιώνει την ύπαρξη των μελισσοσμηνών και τη σήμανση των κυψελών με τον ειδικό κωδικό.

Το μελισσοκομικό βιβλιάριο έχει ισχύ για 2 έτη.

Μετά την πάροδο δύο ετών απαιτείται εκ νέου θεώρηση του βιβλιαρίου.

Πλέον όλων των παραπάνω συστήνεται όπως οι μελισσοκόμοι κατά την αγορά μελισσοσμηνών να ζητούν και βεβαίωση κτηνιάτρου σχετικά με την υγεία τους ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος αγοράς άρρωστων μελισσοσμηνών.