Η συνδρομή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην υλοποίηση του ΠΑΑ 2014-2020
5 Ιανουαρίου 2017
Ενημέρωση κοινού για τον κίνδυνο έκθεσης στο ψεκαστικό νέφος
11 Ιανουαρίου 2017

Ορθές Γεωργικές Πρακτικές για τη χρήση αζωτούχων λιπασμάτων

Η χρήση αζωτούχων λιπασμάτων όπως είναι γνωστό αποσκοπεί στην κάλυψη των αναγκών θρέψης των φυτών και θα πρέπει να γίνεται με τρόπο τέτοιο ώστε να αποφεύγεται η επιβάρυνση των νερών με νιτρικά ιόντα.

Στο πλαίσιο αυτό υπενθυμίζεται ότι από τον Αύγουστο 2015 είναι σε ισχύ ο Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης, ο οποίος έχει ως σκοπό να παρέχει καθοδήγηση στους ασχολούμενους με γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες για την εφαρμογή ορθών γεωργικών πρακτικών που αφενός αποτρέπουν τη ρύπανση των υπογείων και επιφανειακών νερών από τα νιτρικά ιόντα και αφετέρου διασφαλίζουν το εισόδημα τους.

Σύμφωνα με τον Κώδικα οι ορθές γεωργικές πρακτικές για τη χρήση αζωτούχων λιπασμάτων συνοψίζονται ως εξής:

  • πρέπει να εφαρμόζονται οι αναγκαίες ποσότητες αζωτούχων λιπασμάτων για τη θρέψη των φυτών, λαμβάνοντας υπόψη α) το είδος της καλλιέργειας και τις ανάγκες αυτής σε άζωτο, β) τις ιδιότητες του εδάφους, γ) τη μέθοδο εφαρμογής δ) το ιστορικό λίπανσης του αγροτεμαχίου, ε) την ποσότητα και ποιότητα του νερού άρδευσης, ε) τη μέθοδο άρδευσης και στ) τις κλιματικές συνθήκες.
  • απαγορεύεται να εφαρμόζονται αζωτούχα λιπάσματα α) σε απόσταση μικρότερη των 2 μέτρων από όχθες επιφανειακών νερών, β) σε επικλινείς εκτάσεις με σημαντική κλίση, γ) σε απόσταση κάτω των 50 μέτρων από πηγές άντλησης υπόγειων νερών (πηγάδια, γεωτρήσεις).
  • απαγορεύεται να εφαρμόζονται αζωτούχα λιπάσματα σε παγωμένες ή καλυμμένες επιφάνειες με χιόνια, όταν υπάρχει πρόβλεψη βροχόπτωσης το επόμενο διήμερο, όταν πνέει ισχυρός άνεμος καθώς και σε ακάλυπτα εδάφη
  • απαγορεύεται να εγκαταλείπονται τα υλικά και μέσα συσκευασίας των αζωτούχων λιπασμάτων στον τόπο εφαρμογής.

Περισσότερες λεπτομέρειες αναγράφονται στον Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης  απόσπασμα του οποίου μπορείτε να διαβάσετε στον ακόλουθο σύνδεσμο