Κάρτα Αγρότη
Κάρτα Αγρότη: Τι πρέπει να προσέχουν οι παραγωγοί
26 Απριλίου 2020
ομάδες παραγωγών
Πως αναγνωρίζεται ένα νομικό πρόσωπο ως Ομάδα Παραγωγών;
26 Απριλίου 2020

Τι ισχύει σχετικά με την επιθεώρηση ψεκαστικών μηχανημάτων

Οι παραγωγοί που έχουν στην κατοχή τους οποιονδήποτε τύπο ψεκαστικών μηχανημάτων πρέπει να επιβεβαιώνουν ότι αυτά διατηρούνται σε καλή κατάσταση, λειτουργούν αξιόπιστα και βαθμονομούνται πριν από την κάθε χρήση τους. Η επιβεβαίωση αυτή είναι αναγκαία ώστε να εξασφαλίζεται η ακριβής δοσολογία και διασπορά των γεωργικών φαρμάκων αλλά και η προστασία του χρήστη.

Όσον αφορά στην επιβεβαίωση της καλής λειτουργικής τους κατάστασης, αυτή εξασφαλίζεται μέσω τακτικού ελέγχου (επιθεώρησης) που διεξάγεται σε εξουσιοδοτημένους σταθμούς, οι οποίο και χορηγούν το σήμα καταλληλότητας. Η διαδικασία αυτή είναι υποχρεωτική εδώ και μερικά χρόνια και είναι ανάλογη με αυτήν που ακολουθείται για όλα τα αυτοκίνητα.

Πιο συγκεκριμένα

Ο εξοπλισμός ψεκασμού υπόκειται υποχρεωτικά σε περιοδικό έλεγχο –επιθεώρηση ο οποίος διεξάγεται σε εξουσιοδοτημένους Σταθμούς Επιθεώρησης Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων (ΣΕΕΓΦ). Οι Σταθμοί αυτοί μπορεί να είναι:

  • Κατασκευαστές εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων,
  • Τμήματα Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ,
  • Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις
  • Άλλοι φορείς

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της επιθεώρησης, και εφόσον δεν διαπιστωθούν προβλήματα, ο ΣΕΕΓΦ επικολλά αυτοκόλλητο σήμα καταλληλότητας στο ψεκαστικό της μορφής που φαίνεται ακολούθως

 

Η διάρκεια ισχύος του σήματος καταλληλότητας είναι 3 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι ένα ψεκαστικό μηχάνημα που ελέγχθηκε π.χ. τον Απρίλιο του 2018 έχει την υποχρέωση να περάσει εκ νέου από έλεγχο το αργότερο τον Απρίλιο του 2021

Η επιθεώρηση των ψεκαστικών μηχανημάτων αποτελεί πλέον υποχρέωση των παραγωγών. Στην περίπτωση που δεν τηρηθεί συνεπάγεται επιβολή προστίμων από 300 μέχρι 5.000 €.

Ωστόσο υπάρχουν και άλλοι λόγοι που καθιστούν σημαντική την επιθεώρηση των ψεκαστικών μηχανημάτων, όπως:

  • Μείωση του κόστους εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων, έως και 30% ανά ψεκασμό.
  • Βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και
  • Μείωση του κινδύνου να βρεθούν υπολλείματα φυτοφαρμάκων στα παραγόμενα προϊόντα .
  • Προστασία της υγείας του παραγωγού
  • Προστασία του περιβάλλοντος

Για περισσότερες πληροφορίες  καθώς και για να βρείτε τους εξουσιoδοτημένους ΣΕΕΓΦ επισκεφτείτε την ειδική ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (http://psekastika.minagric.gr) ή απευθυνθείτε στη ΔΑΟΚ