Νέες άδειες φύτευσης αμπελώνων – Οδηγίες για την υποβολή αίτησης
21 Απριλίου 2020
αιγοπρόβατα
Σήμανση και καταγραφή αιγοπροβάτων: Ποιες είναι οι βασικές υποχρεώσεις των κτηνοτρόφων
25 Απριλίου 2020

Εισαγωγή καινοτομιών στον αγροτικό τομέα μέσω Επιχειρησιακών Ομάδων

Η εισαγωγή καινοτομιών στον αγροτικό τομέα είναι μια διαδικασία, η οποία συναντά σημαντικά εμπόδια και δεν προχωρά με τους επιθυμητούς ρυθμούς. Η κατάσταση αυτή έχει αναγνωριστεί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Για το λόγο αυτό η Ε.Ε. έχει συστήσει  την Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας.

Η πρωτοβουλία αυτή έχει ως κεντρικούς στόχους να:

  • ενθαρρύνει την ανάπτυξη συνεργασιών για την αναζήτηση και εφαρμογή καινοτομιών μέσω των οποίων η ευρωπαϊκή γεωργία θα ανταποκριθεί στις σημαντικές προκλήσεις που αναδύονται, και,
  • ενισχύσει τη διάδοση – διάχυση των καινοτόμων πρακτικών που αναπτύσσονται σε μια περιοχή ή σε ένα τομέα με στόχο να εφαρμοστούν και σε άλλες περιοχές ή τομείς

Οι Επιχειρησιακές Ομάδες

Στην πρωτοβουλία αυτή κομβικό ρόλο κατέχουν οι Επιχειρησιακές Ομάδες. Οι Ομάδες αυτές δημιουργούνται για να αναζητήσουν ή να δοκιμάσουν μια νέα ιδέα η οποία θα έχει ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα προς την κατεύθυνση της

  • βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα,
  • προστασίας του περιβάλλοντος και
  • προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή

Για τη σύσταση της Επιχειρησιακής Ομάδας το μόνο που απαιτείται είναι να υπάρχει ένα συμφωνητικό ή ένας κανονισμός στον οποίο περιγράφονται οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις των μελών που την απαρτίζουν καθώς και οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Σε μια Επιχειρησιακή Ομάδα μπορούν να συμμετέχουν:

  • Γεωργοί – κτηνοτρόφοι
  • Επιχειρήσεις μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων
  • Σύμβουλοι επιχειρήσεων και ανεξάρτητοι ερευνητές
  • Πανεπιστημιακά – Τεχνολογικά ιδρύματα
  • Μη κυβερνητικές οργανώσεις

Ο ελάχιστος αριθμός προσώπων (φυσικών ή και νομικών) που απαιτείται να συμπράξουν για τη σύσταση της Επιχειρησιακής Ομάδας έχει οριστεί σε δύο. Σε κάθε περίπτωση το ένα  τουλάχιστον πρόσωπο θα πρέπει να δραστηριοποιείται στο γεωργικό τομέα.

Είναι σημαντικό τα μέλη της Επιχειρησιακής Ομάδας να κατανοήσουν και να αποδεχθούν ότι αλληλοσυμπληρώνονται. Επίσης είναι σημαντικό να γνωρίζουν ότι στην περίπτωση που χρηματοδοτηθούν είναι απαραίτητο να αποδεχθούν να μοιραστούν τα αποτελέσματα της κοινής τους προσπάθειας με μέλη άλλων Επιχειρησιακών Ομάδων που αποτελούν το δίκτυο της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας.

Η χρηματοδότηση των Επιχειρησιακών Ομάδων παρέχεται μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ). Το Μέτρο 16- Συνεργασία μπορεί να καλύψει δαπάνες υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδίου της Ομάδας και την επικοινωνία των αποτελεσμάτων του.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ιδέα των Επιχειρησιακών Ομάδων μπορείτε να βρείτε στον ενημερωτικό οδηγό που έχει εκδώσει Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας