οδηγός ορθών πρακτικών ελαιολάδου
Οδηγός ορθών πρακτικών στην παραγωγική διαδικασία ελαιολάδου
24 Οκτωβρίου 2019
Συνδεδεμένες ενισχύσεις 2019
10 Απριλίου 2020

Ενισχύσεις σε νέες Ομάδες Παραγωγών – Τι πρέπει να προσέξουμε

Οι νέες Ομάδες Παραγωγών έχουν τη δυνατότητα να ενισχυθούν οικονομικά για τα πρώτα έτη λειτουργίας τους από το Μέτρο 9 του ΠΑΑ 2014-2020.

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση για να είναι επιλέξιμη προς ενίσχυση μια Ομάδα Παραγωγών πρέπει

 • να έχει αναγνωριστεί επίσημα μετά  τη  δημοσίευση του Νόμου 4384/2016 και σύμφωνα με την ΥΑ 397/18235/2017 ΦΕΚ Β 601,
 • να έχει έδρα στην ελληνική επικράτεια.
 • να λειτουργεί με ξεχωριστή λογιστική ή/και διοικητική διαχείριση, στην περίπτωση που αποτελεί σαφώς οριζόμενο μέρος νομικού προσώπου του συνεταιριστικού ή εμπορικού δικαίου.
 • να υποβάλλει επιχειρηματικό σχέδιο πενταετίας
 • να μην έχει χρηματοδοτηθεί από τον Καν (ΕΕ) 1308/2013 για την υλοποίηση επιχειρησιακού προγράμματος
 • να μην προέρχεται από συγχώνευση προϋπαρχουσών ομάδων ή οργανώσεων,

Οι κύριες δεσμεύσεις και υποχρεώσεις που αναλαμβάνει μια Ομάδα ή Οργάνωση Παραγωγών με την ένταξή της στο Μέτρο 9 είναι:

 • να τηρεί τα προβλεπόμενα στο επιχειρηματικό σχέδιο,
 • να ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές για τυχόν μεταβολές της σύνθεσής της,
 • να παρέχει τις πληροφορίες που ζητούνται από τις αρμόδιες αρχές και να διευκολύνει τους προβλεπόμενους ελέγχους,
 • να διατηρεί εμπορική και οικονομική δραστηριότητα τουλάχιστον 3 έτη μετά τη λήξη της οικονομικής ενίσχυσης
 • να τηρεί όλα τα παραστατικά στοιχεία οικονομικής δραστηριότητας για 5 έτη μετά τη λήξη της περιόδου ενίσχυσης.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Οι ομάδες και οι οργανώσεις υποβάλλουν επιχειρηματικό σχέδιο πενταετίας στο οποίο αναφέρουν τους στόχους που θέτουν και τεκμηριώνουν τον τρόπο επίτευξης και τη χρησιμότητα των δράσεων τους.

Το επιχειρηματικό σχέδιο αποτελεί το θεμέλιο του προγράμματος τόσο για την Ομάδα όσο και για τη διεκπεραίωση του Μέτρου και την ομαλή πληρωμή του.

Μπορεί να αναθεωρηθεί μέχρι 3 φορές στη διάρκεια της πενταετίας.

Οι στόχοι που μπορεί να θέσει η Ομάδα Παραγωγών διακρίνονται σε 2 κατηγορίες και πρέπει κατ’ ελάχιστο να επιλεγεί ένας στόχος από κάθε κατηγορία :

 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Η ενίσχυση είναι ετήσια κατ’ αποκοπή και αποτελεί ποσοστό επί της εμπορεύσιμης αξίας των προϊόντων. Τα ποσοστά διαφέρουν κατ’ έτος και είναι για το 1ο έτος 10%, 2ο έτος 8%, 3ο έτος 6% , 4ο έτος 4% και 5ο έτος 2%.

Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την υπογραφή της απόφασης ένταξης της ομάδας στο μέτρο και υπολογίζοντας τη μέση αξία παραγωγής των ανεξαρτήτων μελών της ομάδας τα τρία τελευταία χρόνια. Στα επόμενα έτη η ενίσχυση υπολογίζεται με βάση την πρόβλεψη του επιχειρηματικού σχεδίου και επαληθεύεται μέσω τιμολογίων πώλησης.

Το ετήσιο ποσό στήριξης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100.000€. Στο Μέτρο δεν υπάρχουν επιλέξιμες και μη δαπάνες. Ωστόσο στην ετήσια έκθεση για την πληρωμή καταγράφονται οι δαπάνες ανά κατηγορία και τεκμηριώνεται η συνάφειά τους με την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου.