1 Ιουνίου 2016

Αμειψισπορά

Είναι η διαχείριση καλλιεργειών, που αναπτύσσονται στο ίδιο ή σε γειτονικό τεμάχιο αγρού, και πραγματοποιείται με τη διαδοχή διαφορετικών καλλιεργειών σε διαδοχικές καλλιεργητικές περιόδους. Θεωρείται από τους πιο σημαντικούς παράγοντες […]
1 Ιουνίου 2016

Άμεσες Ενισχύσεις

Είναι οι ενισχύσεις που δίνονται στους γεωργούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να στηριχθεί το εισόδημά τους και να αποζημιωθούν για τα δημόσια αγαθά που προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο. Προέρχονται από […]
1 Ιουνίου 2016

Βασική Ενίσχυση

Αποτελεί το βασικό τμήμα των άμεσων ενισχύσεων και δίνεται στους γεωργούς με βάση τα δικαιώματα που κατέχουν και την έκταση την οποία αξιοποιούν (καλλιεργούν). Το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από […]
1 Ιουλίου 2016

Αγροτουρισμός

Είναι η πιο συνηθισμένη στις αναπτυξιακές συζητήσεις μορφή πολυαπασχόλησης στον αγροτικό τομέα. Αφορά στον συνδυασμό της αγροτικής παραγωγής με την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας, εστίασης, αναψυχής, εκπαίδευσης, επαφής με την φύση […]
1 Ιουλίου 2016

Βιολογική Γεωργία

Η Βιολογική Γεωργία είναι ένα σύστημα παραγωγής το οποίο βασίζεται σε οικολογικές πρακτικές, αρχές και μεθόδους μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η αμειψισπορά των καλλιεργειών, η ανακύκλωση των φυτικών υπολειμμάτων και […]
1 Ιουλίου 2016

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Πρόκειται για άμεση, επείγουσα και σύντομη προειδοποίηση που απευθύνεται στους παραγωγούς. Τα τεχνικά δελτία εκδίδονται από τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου και αφορούν συγκεκριμένες καλλιέργειες κατά περιοχή. […]
1 Ιουλίου 2016

Εθνικό Απόθεμα

Ο εθνικός «κουμπαράς» μέσω του οποίου θα ενισχύονται οι νεοεισερχόμενοι στη γεωργία. Από το εθνικό απόθεμα παράγονται δικαιώματα ενίσχυσης σταθερής αξίας (ίσης με τη μέση περιφερειακή αξία) για όλη την […]
1 Ιουλίου 2016

Ελάχιστη Γεωργική Δραστηριότητα

Πρόκειται για τη μια από τις δύο προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούν οι γεωργοί προκειμένου να λάβουν τις άμεσες ενισχύσεις του 1ου Πυλώνα της ΚΑΠ.  Η τήρηση της προϋπόθεσης ελέγχεται από […]
1 Ιουλίου 2016

Εναλλακτικές καλλιέργειες

Πρόκειται για καλλιέργειες οι οποίες προωθούνται κατά καιρούς για εισαγωγή στο καλλιεργητικό σύστημα μιας ή περισσότερων περιοχών ως εναλλακτική ή συμπληρωματική πηγή βελτίωσης του εισοδήματος των παραγωγών. Οι προωθούμενες ως […]
1 Ιουλίου 2016

Εργόσημο

Το εργόσημο είναι η αποκλειστική μορφή νόμιμης πληρωμής των εργατών γης. Πρόκειται για ένα είδος επιταγής που επιτρέπει ταυτόχρονα την πληρωμή της αμοιβής και των ασφαλιστικών εισφορών όσων εργάζονται περιστασιακά. […]
1 Ιουλίου 2016

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) είναι εργαλείο κοινωνικής επιχειρηματικότητας, ιδιαίτερα κατάλληλο για την αγροτική οικονομία και για την οικονομία της Υπαίθρου γενικότερα. Πρόκειται για μια επιχείρηση η οποία ανήκει στα […]
1 Ιουλίου 2016

Κτηνίατρος Εκτροφής

Ο όρος «κτηνίατρος εκτροφής» έχει διττή ερμηνεία. Η τεχνική του ερμηνεία αφορά στον επαγγελματία κτηνίατρο που υποστηρίζει με εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις, συμβουλές και υπηρεσίες τις εκμεταλλεύσεις με τα παραγωγικά ζώα. […]